ΟΡΟΙ

Όροι Χρήσης


Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο Topos Travel, λειτουργεί νόμιμα και διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργείας του ΕΟΤ, με έδρα την Αθήνα, στην οδό Αφροδίτης 8, Πλάκα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές που συμφωνούν µε την Κοινοτική Οδηγία 90/314.

1. Ευθύνες τουριστικού γραφείου και εκδρομέων. Η Εταιρία µας λειτουργεί ως μεσάζων ταξιδιωτικών γραφείων, µεταφορικών µέσων (πλοίων, αεροπλάνων, πούλµαν κ.λ.π.) και ξενοδοχείων. Δε φέρει δε καµία ευθύνη για ανωµαλίες που θα προκύψουν πριν, µετά ή κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος όπως:

Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δροµολογίων κάθε µορφής. Οι προβλεπόμενες αεροπορικές εταιρίες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδροµών έχουν βασιστεί στα προγράµµατα / δημοσιευμένα δροµολόγια που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράµµατος.

Ατυχήµατα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιµατολογικές συνθήκες, αδυναµία προσαρµογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψόµετρο, επιδηµίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.

Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσµενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήµατα, πολέµους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισµούς, πληµµύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανωτέρας βίας.
Φθορά, απώλεια ή κλοπή συσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρηµάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληµατική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

2. Ξενοδοχεία. Όλα τα χρησιµοποιούµενα ξενοδοχεία έχουν τη νόµιµη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής.
Για τυχόν ιδιαιτερότητες στην κράτησή σας (τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια), παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις παροχές του ξενοδοχείου από τον Ταξιδιωτικό Πράκτορα. Τα δωµάτια κατά κανόνα είναι στη διάθεση των ενοίκων από τις 14:00 της ηµέρας της άφιξης ως τις 12.00 της ηµέρας της αναχώρησης. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να παραταθεί το ταξίδι για λόγους ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, αναβολή δροµολογίων, απεργία κ.λ.π.), οι εκδροµείς υποχρεούνται να πληρώσουν τα επιπλέον έξοδα για τις παραπάνω µέρες για επιπλέον έξοδα διαµονής, διατροφής, εισιτηρίων επιστροφής ή για διαφορά τιµής που θα προκύψει από την αλλαγή πλοίων ή αεροπλάνων.

3. Υποχρεώσεις πελατών. Οι συµµετέχοντες στα οργανωµένα ή µεµονωµένα ταξίδια είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων κ.α.) καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νοµισµατικές και τελωνειακές αρχές.
Επίσης αν έχετε κάποιο πρόβληµα ή παράπονο κατά τη διάρκεια της εκδροµής θα πρέπει να απευθυνθείτε στον τοπικό πράκτορα ή το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο από όπου προέρχεται το παράπονο για να βοηθήσει και συχνά µπορεί να επιλύσει προβλήµατα ή παράπονα επιτόπου και όχι µετά το τέλος της εκδροµής στο τουριστικό γραφείο από όπου πλέον είναι σχεδόν ακατόρθωτο να δώσει λύσεις. Στην περίπτωση που ο πελάτης θα διακόψει το ταξίδι του µε δική του απόφαση και αποχωριστεί από την οµάδα, δε δικαιούται καµιά περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και τα έξοδα οποιασδήποτε µετακίνησης εκτός οµάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο, καθώς και η ευθύνη από την κατ/ιδίαν συνέχιση του ταξιδιού. Εξ άλλου ο πελάτης υποχρεούται να διαµαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσµίας από την επιστροφή της εκδροµής για τυχών παραλείψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής.

4. Ασφάλιση για τις εκδροµές εξωτερικού όταν αναγράφεται: Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής επαγγελµατικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από τη µη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της εκδροµής καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και τον επαναπατρισµό των εκδροµέων. Ενημερώνουμε τους συµµετέχοντες στις εκδροµές ότι υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχηµάτων.

5. Κρατήσεις θέσεων. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή, της οποίας το ύψος συμφωνείται κατά την κράτηση του ταξιδιού σας με τον Ταξιδιωτικό Πράκτορα. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται εντός του νομίμου πλαισίου µε πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται σύμφωνα με την προθεσμία που έχει συμφωνηθεί με τον Ταξιδιωτικό Πράκτορα. Εάν ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό σύμφωνα με το προσυμφωνημένο διάστημα, θεωρείται πως έχει ακυρώσει τη συµµετοχή του στο ταξίδι, χωρίς δικαίωµα αναίρεσης της ακύρωσης.

6. Ακυρώσεις. Σε περιπτώσεις ακύρωσης συµµετοχής κράτησης οδικής ή αεροπορικής εκδροµής ή ταξιδιού µε ιδιωτικό αυτοκίνητο για οποιονδήποτε λόγο επικοινωνήστε με το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο.

7. Πραγµατοποίηση ή ακύρωση εκδροµής. Για την πραγµατοποίηση των εκδροµών απαιτείται ελάχιστος αριθµός ατόµων, ίσος µε 15 σε αεροπορικό πρόγραµµα και για οδικό πρόγραµµα απαιτείται 25. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι εάν η συµµετοχή κριθεί ανεπαρκής από τον Διοργανωτή - Προμηθευτή.

8. Όλες οι αναγραφόµενες τιµές υπολογίζονται µε βάση τους αεροπορικούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράµµατος. Οι τιµές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των αεροπορικών ναύλων, ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδοµένων. Η αλλαγή της τιµής µπορεί να γίνει µέχρι και 20 µέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συµµετοχής.

9. Διαβατήρια, θεωρήσεις και Υγειονοµικές Διατυπώσεις. Για όλους τους συµµετέχοντες στις οργανωµένες εκδροµές απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης ανάλογη με τους όρους της χώρας προορισμού, ή και Βίζα όπου χρειάζεται.

10. Ξεναγήσεις, εκδροµές, µουσεία. Στις εκδροµές των Χριστουγέννων, Νέου Έτους, Αποκριάς και Πάσχα οι επισκέψεις σε µουσεία και άλλους Αρχαιολογικούς χώρους πιθανόν να µην πραγµατοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόµενη µέρα λόγω αργιών και µη λειτουργίας τους.

11. Πούλµαν. Οι θέσεις στα λεωφορεία στις οδικές εκδροµές εξωτερικού αλλάζουν καθηµερινά. Στις εκδροµές Ελλάδας είναι σταθερές και δίνονται µε σειρά προτεραιότητας εγγραφής.

12. Δηλώσεις συµµετοχής. Η συµµετοχή σας σε οποιαδήποτε εκδροµή του γραφείου µας δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συµµετοχής του προγράµµατος.

13. Σε περίπτωση μη επίλυσης διαφοράς που τυχόν προκύψει
μεταξύ του πελάτη και του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου, αρμόδια είναι τα Δικαςτήρια της Αθήνας.